Contoh Permintaan Cuti Bersalin

Cuti Bersalin atau Cuti Melahirkan atau Cuti Hamil adalah cuti yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjalani persalinan. File bisa didonload dibawah

Ketentuan cuti bersalin adalah sebagai berikut:

Batasan:

Cuti bersalin dapat diberikan untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga.
Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan negara.
Lamanya cuti-cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan.

Permintaan dan pemberian:

Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Penghasilan:

Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

CONTOH PERMINTAAN CUTI BERSALINSalatiga, .................................

Kepada

Yth. (Pejabat yang berwenang
        memberikan cuti)

Di

       S A L A T I G A

Yang bertanda tangan di bawah ini:
    Nama                              :
    NIP                                  :        
    Pangkat/Gol. Ruang       :
    Jabatan                          :
    Satuan organisasi           :
dengan ini mengajukan permintaan cuti bersalin untuk persalinan yang ke ..... /cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan* terhitung mulai tanggal ............................. s.d. .............................

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,


(...........................................)
NIP. ......................................

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

*
Coret yang tidak perlu.DOWNLOAD CONTOH PERMINTAAN CUTI BERSALIN