Contoh Surat Permohonan Cuti Tahunan Docs

Setiap pegawai atau karyawan baik PNS ataupun Non PNS memiliki hak untuk mendapatkan cuti tahunan, untuk mendapatkan cuti tahunan ini maka pegawai / karyawan tersebut hendaknya harus mengajukan permohonan cuti tahunan terlebih dahulu dan nantinya akan menjadi pertimbangan oleh atasan apakah diberikan atau tidak. jadi mekanisme itu harus dilalui bukan langsung cuti tanpa permohonan. Maka penulis ingin membagikan salah satu contoh surat untuk mengajukan permohonan mengambil Cuti tahunan dalam format word atau docs supaya lebih mudah disesuaikan isinya dan semoga bermanfaat.

Cuti Tahunan

Menurut Peraturan ini, PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan, yang lamanya adalah 12 (dua belas) hari kerja.

“Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja,” bunyi diktum IIIA poin 3 lampiran Peraturan ini.

Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, menurut Peraturan ini, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.

Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, menurut Peraturan ini, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.

“Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja,” bunyi diktum IIIA poin 9 peraturan ini.

Adapun hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, menurut Peraturan ini, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Peraturan ini juga menegaskan, hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Selanjutnya, hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan tahun berjalan.

Mengenai PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah atau dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, menurut peraturan ini, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan cuti tahunan. (Setkab)


CONTOH PERMOHONAN CUTI TAHUNAN


Salatiga, .................................

Kepada

Yth. (Pejabat yang berwenang
        memberikan cuti)

Di

       S A L A T I G A

Yang bertanda tangan di bawah ini:
    Nama                               :
    NIP                                  :        
    Pangkat/Gol. Ruang       :
    Jabatan                           :
    Satuan organisasi           :
dengan ini mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun ........ selama ...... (................) hari kerja, terhitung mulai tanggal ............... s.d. ..................
Selama menjalankan cuti alamat saya adalah di ..............................................

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,


(...........................................)
NIP. ......................................

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN
Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan:
1.   Cuti Tahunan                       : ...... hari
2.   Cuti Besar                            : ...... hari
3.   Cuti Sakit                             : ...... hari
4.   Cuti Bersalin                        : ...... hari
5.   Cuti Karena Alasan Penting  : ...... hari
6.   Keterangan Lain-lain            :
....................................................................................
CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:
KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI: