Contoh Surat Pemberian Izin Cuti Tahunan Docs

Kurang lengkap rasanya jika sebelumnya penulis sudah membagikan contoh surat permohonan cuti tahunan untuk pegawai atau karyawan maka sekarang penulis ingin membagikan contoh surat pemberian izin cuti tahunan yang diterbitkan oleh instansi atau atasan langsung dalam format docs atau word. Silahkan didownload dan disesuaikan.
Semoga bermanfaat.


CONTOH SURAT PEMBERIAN IZIN CUTI TAHUNANKOP SKPD


Salatiga, ……………………


SURAT IZIN CUTI TAHUNAN
NOMOR : ...............................


1.     Diberikan cuti tahunan untuk tahun ............ kepada Pegawai Negeri Sipil :
    Nama                               :
    NIP                                   :        
    Pangkat/Gol. Ruang        :
    Jabatan                            :
    Satuan organisasi            :
selama ....... (.............) hari kerja, terhitung mulai tanggal .......................... sampai dengan tanggal ....................... dengan ketentuan sebagai berikut :
a.     Sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
b.     Setelah selesai menjalankan cuti tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2.     Demikianlah surat izin cuti tahunan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
……………………..….*

                                                                        (.............................................)
NIP. ......................................
TEMBUSAN :
1.   Inspektur Kota Salatiga;
2.   Ka. DPPKAD Kota Salatiga;
3.   Ka. BKD Kota Salatiga;
4.   Yang bersangkutan.* Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Download Contoh Surat Pemberian Izin Cuti Tahunan Docs